มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

CMRU CHECKIN
Version 1.0.1

:: ข้อมูลของท่าน ::

avatar
  • ชื่อ-สกุล: -
  • เวลาเข้างาน: -
  • เวลาออกงาน: -
เวลาปัจจุบัน : 29 ก.พ. 2567

จุดสแกน: 001 - CMRU เวียงบัว กองกลาง

:: รับรายงานผ่านไลน์ ::
line

* อยู่ระหว่างทดสอบให้บริการ

เวลาปฏิบัติงาน 8:30:00 น. - 16:30:00 น.

ชื่อ-สกุล เวลา ประเภท รายการ
นางสุนี พนันตา 07:57:16 น. พนักงาน เข้าทำงาน
นางกัลยาณี อินต๊ะราชา 07:45:25 น. พนักงาน เข้าทำงาน
นายยงยุทธ แสนใจพรม 07:44:50 น. พนักงาน เข้าทำงาน
นายประชา ทองนา 07:42:09 น. พนักงาน เข้าทำงาน
นางสาวจุฬารัตน์ แสงอรุณ 07:40:44 น. พนักงาน เข้าทำงาน
นางสาวณฌกร จำนงค์วงษ์ 07:40:23 น. พนักงาน เข้าทำงาน
นางสาวบุญรักษ์ กฤษวงษ์ 07:40:08 น. พนักงาน เข้าทำงาน
นายนนทกฤต ผัดวัง 07:40:03 น. พนักงาน เข้าทำงาน
นางสาวชุติกาญจน์ พรมนิกุล 07:37:01 น. พนักงาน เข้าทำงาน
นางสาวไพรพร เรืองกิจเงิน 07:30:49 น. พนักงาน เข้าทำงาน
นางสาวกันต์ณิฏฐา ไชยธนกัณฑ์ 07:30:28 น. พนักงาน เข้าทำงาน
นางสาวณัฐรินี วิสุทโธ 07:30:18 น. พนักงาน เข้าทำงาน
นายอนุพงษ์ วรรณะ 07:30:09 น. พนักงาน เข้าทำงาน
รศ.สนิท สัตโยภาส 07:27:29 น. อาจารย์ เข้าทำงาน
อาจารย์ ดร.สุรสิงห์ แสงโสด 07:27:18 น. อาจารย์ เข้าทำงาน
นางสาวจิรารักษ์ คนขยัน 07:26:56 น. พนักงาน เข้าทำงาน
อาจารย์นิชธิมา บุญเฉลียว 07:22:57 น. อาจารย์ เข้าทำงาน
นางสาวเกศรินทร์ สิทธิวัฒน์ 07:19:30 น. พนักงาน เข้าทำงาน
นางนงลักษณ์ เฮืองโฮม 07:16:25 น. พนักงาน เข้าทำงาน
นางสาวนิพพิชฌน์ เบ็ญจกรรณ์ 07:09:22 น. พนักงาน เข้าทำงาน
* ระบบจะไม่แสดงเวลาเข้า-ออก ของ รปภ.เนื่องจากเข้า-ออกงานเป็นกะ