มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

CMRU CHECKIN
Version 1.0.1

:: ข้อมูลของท่าน ::

avatar
  • ชื่อ-สกุล: -
  • เวลาเข้างาน: -
  • เวลาออกงาน: -
เวลาปัจจุบัน : 20 พ.ค. 2567

จุดสแกน: 001 - CMRU เวียงบัว กองกลาง

:: รับรายงานผ่านไลน์ ::
line

* อยู่ระหว่างทดสอบให้บริการ

เวลาปฏิบัติงาน 8:30:00 น. - 16:30:00 น.

ชื่อ-สกุล เวลา ประเภท รายการ
นางวัฒนา อุตมา 08:29:06 น. พนักงาน เข้าทำงาน
นายนนทกฤต ผัดวัง 08:22:14 น. พนักงาน เข้าทำงาน
นางสาววันวิสาข์ สมควร 08:20:30 น. พนักงาน เข้าทำงาน
นางสาวภัทรภร ตาไชยวงค์ 08:20:12 น. พนักงาน เข้าทำงาน
นางสาวณัฐภรณ์ ขันไชย 08:14:53 น. พนักงาน เข้าทำงาน
นางสาวบุญรักษ์ กฤษวงษ์ 08:10:55 น. พนักงาน เข้าทำงาน
นายเอนก ณะชัยวงค์ 08:04:53 น. พนักงาน เข้าทำงาน
นางสาวจีราวรรณ คันธวิธูร 08:01:55 น. พนักงาน เข้าทำงาน
นางสุนี พนันตา 08:01:17 น. พนักงาน เข้าทำงาน
นางสาวอรวรารัศมิ์ สุนิพัฒน์ 08:01:06 น. พนักงาน เข้าทำงาน
นางสาวภัคจิรา เรืองสกุล 07:55:34 น. พนักงาน เข้าทำงาน
นายยงยุทธ แสนใจพรม 07:52:25 น. พนักงาน เข้าทำงาน
นางสาวกันต์ณิฏฐา ไชยธนกัณฑ์ 07:52:01 น. พนักงาน เข้าทำงาน
นางสาวณัฐรินี วิสุทโธ 07:51:57 น. พนักงาน เข้าทำงาน
นายอนุพงษ์ วรรณะ 07:51:51 น. พนักงาน เข้าทำงาน
นางสาวไพรพร เรืองกิจเงิน 07:47:40 น. พนักงาน เข้าทำงาน
นางสาวจันทนา พรมเสน 07:45:20 น. พนักงาน เข้าทำงาน
นางสาวนันท์นภัส ศรีไชยวงค์ 07:45:08 น. พนักงาน เข้าทำงาน
นายโสมนัส พันธุ์พืช 07:44:07 น. พนักงาน เข้าทำงาน
นายพิเชษฐ์ บางดี 07:44:03 น. พนักงาน เข้าทำงาน
นางสาวชุติกาญจน์ หาญมโนวิริยะ 07:43:59 น. พนักงาน เข้าทำงาน
นางสาวเกศรินทร์ สิทธิวัฒน์ 07:42:49 น. พนักงาน เข้าทำงาน
นางสาวยุพิน ธิยานันต์ 07:41:27 น. พนักงาน เข้าทำงาน
อาจารย์ว่าที่ร้อยตรีโกวิท จอมคำ 07:38:33 น. อาจารย์ เข้าทำงาน
นางอารียา จอมคำ 07:38:30 น. พนักงาน เข้าทำงาน
นางสาวธัญลักษณ์ การดี 07:38:18 น. พนักงาน เข้าทำงาน
นายธีระพงษ์ บุญปั๋น 07:37:29 น. พนักงาน เข้าทำงาน
นางสาวณัฐวดี อริยะวงษ์ 07:37:20 น. พนักงาน เข้าทำงาน
นางสาวชุติกาญจน์ พรมนิกุล 07:35:44 น. พนักงาน เข้าทำงาน
ว่าที่ ร.ต.หญิงลักษณ์นารา คำรศ 07:34:00 น. พนักงาน เข้าทำงาน
นางสุภาพร ปิลันธนดิลก 07:33:50 น. พนักงาน เข้าทำงาน
นายกรีฑา ปิลันธนดิลก 07:33:44 น. พนักงาน เข้าทำงาน
นางผุดผ่อง ยี่บุ๊น 07:33:40 น. พนักงาน เข้าทำงาน
นายสยาม กันหาลิลา 07:32:17 น. พนักงาน เข้าทำงาน
นางสาวนิชาภา ชัยวังปัน 07:31:40 น. พนักงาน เข้าทำงาน
นางสาวจุฬารัตน์ แสงอรุณ 07:31:23 น. พนักงาน เข้าทำงาน
อาจารย์นิชธิมา บุญเฉลียว 07:25:41 น. อาจารย์ เข้าทำงาน
นางสาวธมภร สิริวุฒิพร 07:19:26 น. พนักงาน เข้าทำงาน
นางสาวสุมินทร์ตรา แจ่มใส 07:19:16 น. พนักงาน เข้าทำงาน
นางสุภร บุตรธนู 07:16:34 น. พนักงาน เข้าทำงาน
นายประชา ทองนา 07:14:24 น. พนักงาน เข้าทำงาน
นางสาวจินตภา อัจฉริยากร 07:12:45 น. พนักงาน เข้าทำงาน
นางสาวสุดารัตน์ สมบัติ 07:12:30 น. พนักงาน เข้าทำงาน
นางรัชฎาพร พันธุ์ทวี 07:11:50 น. พนักงาน เข้าทำงาน
นางสาวบุดดี วงค์หาริมาตย์ 07:06:47 น. พนักงาน เข้าทำงาน
นางสาวนิพพิชฌน์ เบ็ญจกรรณ์ 07:05:19 น. พนักงาน เข้าทำงาน
นายอาษา ใจแก้ว 06:55:27 น. พนักงาน เข้าทำงาน
รศ.สนิท สัตโยภาส 06:44:41 น. อาจารย์ เข้าทำงาน
อาจารย์ ดร.สุรสิงห์ แสงโสด 06:44:30 น. อาจารย์ เข้าทำงาน
นางสาวจิรารักษ์ คนขยัน 06:44:20 น. พนักงาน เข้าทำงาน
น.ส.นานคำอ่อง 06:32:57 น. แม่บ้าน เข้าทำงาน
* ระบบจะไม่แสดงเวลาเข้า-ออก ของ รปภ.เนื่องจากเข้า-ออกงานเป็นกะ