มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

CMRU CHECKIN
Version 1.0.1

:: ข้อมูลของท่าน ::

avatar
  • ชื่อ-สกุล: -
  • เวลาเข้างาน: -
  • เวลาออกงาน: -
เวลาปัจจุบัน : 2 ต.ค. 2566

จุดสแกน: 001 - CMRU เวียงบัว กองกลาง

:: รับรายงานผ่านไลน์ ::
line

* อยู่ระหว่างทดสอบให้บริการ

เวลาปฏิบัติงาน 8:30:00 น. - 16:30:00 น.

ชื่อ-สกุล เวลา ประเภท รายการ
อาจารย์กาญจน์พิชชา ถวิลไทย 09:22:43 น. อาจารย์ เข้าทำงาน
อาจารย์ประภัสสร ธรรมเมธา 09:06:22 น. อาจารย์ เข้าทำงาน
อาจารย์ชลธิดา ณ ลำพูน 08:44:00 น. อาจารย์ เข้าทำงาน
อาจารย์ปัทมา รัตนกมลวรรณ 08:40:47 น. อาจารย์ เข้าทำงาน
อาจารย์ ดร.ณัฏฐพร จักรวิเชียร 08:32:41 น. อาจารย์ เข้าทำงาน
นางสาวนิดา พรินทรากุล 08:30:52 น. พนักงาน เข้าทำงาน
อาจารย์ ดร.กัญญ์ณพัชญ์ ศรีทอง 08:27:07 น. อาจารย์ เข้าทำงาน
อาจารย์ธณัชช์นรี สโรบล 08:26:59 น. อาจารย์ เข้าทำงาน
นางสาวณฌกร จำนงค์วงษ์ 08:22:32 น. พนักงาน เข้าทำงาน
นายอนุสรณ์ คำภีร์ 08:21:45 น. พนักงาน เข้าทำงาน
นางวัฒนา อุตมา 08:17:04 น. พนักงาน เข้าทำงาน
นางสาวเสาวลักษณ์ สามแก้ว 08:11:46 น. พนักงาน เข้าทำงาน
นางสาวจีราวรรณ คันธวิธูร 08:11:28 น. พนักงาน เข้าทำงาน
นางประไพ ปรีชา 08:10:51 น. พนักงาน เข้าทำงาน
นายเอนก ณะชัยวงค์ 08:05:07 น. พนักงาน เข้าทำงาน
นายสยาม กันหาลิลา 08:02:31 น. พนักงาน เข้าทำงาน
นางสาวยุพิน ธิยานันต์ 08:02:15 น. พนักงาน เข้าทำงาน
อาจารย์ ดร.รัตน์สุดา ทนันปา 08:01:13 น. อาจารย์ เข้าทำงาน
นางสาวอัญปรียา ใจพรม 08:00:51 น. พนักงาน เข้าทำงาน
อาจารย์พัชรี วงศ์ฝั้น 08:00:06 น. อาจารย์ เข้าทำงาน
อาจารย์คมสัน โกเสนตอ 08:00:01 น. อาจารย์ เข้าทำงาน
อาจารย์รินทร์ลภัส ศิรินพวัฒน์ 07:59:53 น. อาจารย์ เข้าทำงาน
อาจารย์ภัสราภรณ์ นันตากาศ 07:59:47 น. อาจารย์ เข้าทำงาน
อาจารย์บุปผา คำนวน 07:59:42 น. อาจารย์ เข้าทำงาน
นางสาวณัฐภรณ์ ขันไชย 07:58:55 น. พนักงาน เข้าทำงาน
นางสาววัชราวรรณ กันทา 07:58:42 น. พนักงาน เข้าทำงาน
นายกฤษณ์ ขาวศรี 07:58:35 น. พนักงาน เข้าทำงาน
นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์ 07:58:28 น. พนักงาน เข้าทำงาน
อาจารย์ ดร.คมศิลป์ ประสงค์สุข 07:55:38 น. อาจารย์ เข้าทำงาน
นายเจนณรงค์ ทุ่งปันคำ 07:51:42 น. พนักงาน เข้าทำงาน
นางสาวสุกัญญา แก้ววรรณ 07:51:19 น. พนักงาน เข้าทำงาน
นายธวัชชัย สืบเมือง 07:48:02 น. พนักงาน เข้าทำงาน
นางอรสา วงค์สว่าง 07:44:07 น. พนักงาน เข้าทำงาน
นางสาวไพรพร เรืองกิจเงิน 07:43:29 น. พนักงาน เข้าทำงาน
นางสาวอรวรารัศมิ์ สุนิพัฒน์ 07:42:18 น. พนักงาน เข้าทำงาน
นางสุนี พนันตา 07:41:47 น. พนักงาน เข้าทำงาน
อาจารย์ภัทรมน พันธุ์แพง 07:41:05 น. อาจารย์ เข้าทำงาน
อาจารย์สัญฌา พันธุ์แพง 07:40:59 น. อาจารย์ เข้าทำงาน
นางสาวชุติกาญจน์ พรมนิกุล 07:39:53 น. พนักงาน เข้าทำงาน
นางสาวบุญรักษ์ กฤษวงษ์ 07:39:46 น. พนักงาน เข้าทำงาน
นางสาววรรณิภา วันจันทร์ 07:36:18 น. พนักงาน เข้าทำงาน
นางสาวศษิธร ไพรพนาคีรีเลิศ 07:36:18 น. พนักงาน เข้าทำงาน
อาจารย์หทัยภัทร เสาวรัตน์ 07:35:58 น. อาจารย์ เข้าทำงาน
นางสาวศุภวรรณ สุทธาวาสน์ 07:31:58 น. พนักงาน เข้าทำงาน
นางอัมภิกา วรเมธากร 07:30:19 น. พนักงาน เข้าทำงาน
นายยงยุทธ แสนใจพรม 07:29:49 น. พนักงาน เข้าทำงาน
นางมัทธา ปินทะนา 07:29:37 น. พนักงาน เข้าทำงาน
นางสาวธมภร สิริวุฒิพร 07:27:28 น. พนักงาน เข้าทำงาน
นางสาวสุมินทร์ตรา แจ่มใส 07:26:16 น. พนักงาน เข้าทำงาน
นางเปมิกา อรรคฮาต 07:26:09 น. พนักงาน เข้าทำงาน
สุทัตตา ศรีสุวรรณ 07:26:01 น. อาจารย์ เข้าทำงาน
พิชญาวี มงคลเพชรรัตน์ 07:25:54 น. อาจารย์ เข้าทำงาน
เมธาวี วิบูลย์พันธ์ 07:25:45 น. อาจารย์ เข้าทำงาน
พรพรรณ สงวนสิทธิ์ 07:25:38 น. อาจารย์ เข้าทำงาน
นางสาวอาภาพร วงค์สิงห์ 07:25:32 น. พนักงาน เข้าทำงาน
นางสุรีย์ ธนกิจดี 07:25:12 น. พนักงาน เข้าทำงาน
นางสาวกันต์ณิฏฐา ไชยธนกัณฑ์ 07:25:02 น. พนักงาน เข้าทำงาน
นางสาวณัฐรินี วิสุทโธ 07:24:59 น. พนักงาน เข้าทำงาน
นายอนุพงษ์ วรรณะ 07:24:55 น. พนักงาน เข้าทำงาน
นางสาวเกศรินทร์ สิทธิวัฒน์ 07:21:06 น. พนักงาน เข้าทำงาน
นางสาวจุฬารัตน์ แสงอรุณ 07:20:11 น. พนักงาน เข้าทำงาน
นางสาวปราณิศา จันทร์มา 07:19:40 น. พนักงาน เข้าทำงาน
นายปรัชญารัก เวียงสงค์ 07:18:11 น. พนักงาน เข้าทำงาน
นางสาวนิตยา ทองนา 07:15:24 น. พนักงาน เข้าทำงาน
นายประชา ทองนา 07:14:56 น. พนักงาน เข้าทำงาน
อาจารย์นิชธิมา บุญเฉลียว 07:14:27 น. อาจารย์ เข้าทำงาน
นางสาวจินตภา อัจฉริยากร 07:11:42 น. พนักงาน เข้าทำงาน
นางณัฐธิดา จันทร์เศรษฐี 07:10:52 น. พนักงาน เข้าทำงาน
นางนงลักษณ์ เฮืองโฮม 07:08:09 น. พนักงาน เข้าทำงาน
นางสาวทิพานัน นันตาราช 07:01:45 น. พนักงาน เข้าทำงาน
* ระบบจะไม่แสดงเวลาเข้า-ออก ของ รปภ.เนื่องจากเข้า-ออกงานเป็นกะ